Takuro Iwamoto  
Miwa Matsumoto  
Dominique Hezard  
Kai Takeda
Artist's website http://www.caiworks.info